Kliknij Tutaj aby zobaczyć transmisję na żywo z posiedzeń zarządu i komisji CCH

Rada Dyrektorów ds. Zdrowia Powiatu Cook

Zdrowia powiatu Cook

Miejsce spotkania:
Zaktualizowano 14.08.21 - Spotkania będą odbywać się zdalnie, ze względu na ustalenie, że istnieje stan zagrożenia zdrowia publicznego, do daty, która nie została jeszcze ustalona.

Kliknij Tutaj aby pobrać kalendarz posiedzeń Zarządu i Komisji na rok 2022.

Kliknij Tutaj aby pobrać kalendarz posiedzeń Zarządu i Komisji na rok 2023.

Kliknij Tutaj zapoznać się z Regulaminem Zarządu, zmienionym i zatwierdzonym w dniu 30.04.2020 r

Prześlij publiczne świadectwo drogą elektroniczną

Zaktualizowano 8/14/21: Pisemne komentarze publiczne dotyczące któregokolwiek z punktów wymienionych w porządku obrad posiedzeń zarządu i komisji CCH będą przyjmowane elektronicznie i będą odczytywane w protokole przez sekretarza. Zeznania można składać drogą elektroniczną poniżej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail do Sekretarza Rady CCH na adres dsantana@cookcountyhhs.org, przed upływem terminu podanego w zawiadomieniu o posiedzeniu i porządku obrad. Zeznanie będzie ograniczone do trzech (3) minut na każde zgłoszenie. 

Posiedzenia zarządu i komisji, porządki obrad i protokoły

Zarejestruj się, aby otrzymywać porządki obrad zarządu i komisji pocztą elektroniczną

Stałe komisje

Członkowie Rady Dyrektorów ds. Zdrowia Powiatu Cook składają się z pięciu stałych komisji.
Komisja ds. Audytu i Zgodności otrzymuje i przegląda raporty z audytu przygotowane przez wewnętrzne departamenty oraz nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej w imieniu Cook County Health. Komitet ten nadzoruje wybór niezależnych audytorów systemu opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem upoważniającym, dokonuje przeglądu zasad rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i praktyk ujawniania informacji w systemie opieki zdrowotnej, a także dokonuje przeglądu skuteczności wewnętrznej kontroli finansowej Cook County Health. Komitet pomaga Radzie Systemu w wypełnianiu jej obowiązków nadzorczych w zakresie korporacyjnych wysiłków na rzecz zgodności Cook County Health.
Krzesło:
Mike'a Koettinga
Członek niebędący dyrektorem:
Geralda Baumana, CPA
Członkowie:
Dyrektor Hon. Dennis Deer, LCPC, CCFC
reżyser Adę Mary Gugenheim
Dyrektor Robert G. Reiter Jr.
Przewodniczący zarządu Lyndon Taylor (z urzędu)
Ta Komisja Finansowa dokonuje przeglądu dochodów i wydatków Cook County Health, doradza dyrektorowi naczelnemu, dyrektorowi ds. integracji klinicznej i dyrektorowi finansowemu w przygotowaniu budżetu, dokonuje przeglądu proponowanego budżetu przed przedstawieniem go Radzie ds. rekomendacje dla zarządu we wszystkich sprawach finansowych. Dodatkowo Komitet ten opracuje i przedstawi rekomendowane wieloletnie plany finansowania zgodnie z Rozporządzeniem. Komitet ten jest odpowiedzialny za opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie polityk i procedur dotyczących zamówień i zawierania umów dla Cook County Health, w tym zapewnianie odpowiedniego przeglądu umów zakupu przez ten Komitet. Komitet ten dalej rozwija swoje obowiązki i określa plan ich realizacji. Komitet ten rozpatrzy inne sprawy, które mogą zostać przydzielone przez Radę ds. Zdrowia Powiatu Cook.
Członkowie:
Dyrektor dr Dennis Deer
Dyrektor Joseph M. Harrington
reżysera Ernesto Munara
Dyrektor Otis L. Story, Sr.
Przewodniczący zarządu Lyndon Taylor (z urzędu)
Komitet ds. Zasobów Ludzkich opracowuje i monitoruje zasady i procedury dla Cook County Health związane z kwestiami personalnymi dotyczącymi wszystkich pracowników, w tym lekarzy i dentystów, w ramach systemu opieki zdrowotnej, w tym między innymi klasyfikacją stanowisk, wynagrodzeniem, rekrutacją, selekcją, zatrudnianiem, dyscyplinowaniem , wypowiedzenie, skarga, akcja afirmatywna, zarządzanie wydajnością, okresy próbne, szkolenia, promocja i przechowywanie dokumentacji.
Krzesło:
Heather M. Prendergast, MD, MS, MPH
Członkowie:
reżysera Roberta Currie
reżyser Raul Garza

Przewodniczący zarządu Lyndon Taylor (z urzędu)

Dyrektor wykonawczy systemu ds. medycznych, szef systemu ds. integracji klinicznej, dyrektor ds. operacyjnych ds. usług szpitalnych, dyrektor ds. operacyjnych ds. usług ambulatoryjnych, dyrektor medyczny ds. usług ambulatoryjnych, dyrektor wykonawczy systemu ds. pielęgniarstwa, przewodniczący personelu medycznego każdego hrabstwa Cook Oddział szpitala zdrowia, dyrektor medyczny każdego podmiotu stowarzyszonego, dyrektor ds. pielęgniarstwa każdego podmiotu stowarzyszonego oraz dyrektor systemowy ds. ustalenia kworum. Przewodniczący tego Komitetu lub osoba przez niego wyznaczona może pełnić funkcję członka Połączonych Komitetów Konferencyjnych Personelu Medycznego Oddziału Szpitala Zdrowia Hrabstwa Cook. Komitet ds. Jakości i Bezpieczeństwa Pacjentów nadzoruje programy poprawy jakości, bezpieczeństwa i wydajności w Cook County Health, mając na celu uznanie krytycznego znaczenia utrzymania wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów i personelu. Komitet ten będzie co najmniej raz na kwartał otrzymywać raporty dotyczące istotnych kwestii związanych z jakością, bezpieczeństwem, satysfakcją, działaniami regulacyjnymi i akredytacyjnymi od Dyrektora Systemu ds. Komitet ten jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji łącznika między stowarzyszonym personelem medycznym szpitala Cook County Health a Zarządem Systemu. Rada Systemu deleguje tej Komisji uprawnienia do rozpatrywania i podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie wniosków o wstępne mianowanie lub ponowne mianowanie na członkostwo w Powiązanym Sztabie Medycznym szpitala oraz o pierwsze przywileje kliniczne lub odnowienie lub zmianę przywilejów klinicznych; przydział kategorii personelu, wydziału i działu; oraz wszelkie specjalne warunki dotyczące mianowania lub ponownego mianowania, zgodne z procedurami określonymi w odpowiednich politykach Cook County Heath i regulaminie personelu medycznego szpitala Cook County Health. Dodatkowym celem tego Komitetu jest pełne i szczere omówienie spraw, które dotyczą Oddziału Medycznego Szpitala Hrabstwa Cook oraz Zarządu Systemu. Komitet ten dalej rozwija swoje obowiązki i określa plan ich realizacji. Komitet ten rozpatruje inne sprawy, które mogą zostać przydzielone przez Zarząd Systemu.
Krzesło:
Adę Mary Gugenheim
Członek niebędący dyrektorem:
Patrycja Merryweather
Członkowie:

reżyser Raul Garza
Dyrektor Heather M. Prendergast, MD, MS, MPH
Dyrektor Otis L. Story, Sr.
Przewodniczący zarządu Lyndon Taylor (z urzędu)
Członkowie z urzędu:
Dyrektor wykonawczy ds. medycznych hrabstwa Cook,
Szef ds. Integracji Klinicznej ds. Zdrowia Hrabstwa Cook,
Dyrektor ds. Operacyjnych Usługi szpitalne
Dyrektor operacyjny Usługi ambulatoryjne
Dyrektor medyczny usług ambulatoryjnych
dyrektor wykonawczy ds. pielęgniarstwa hrabstwa Cook,
Przewodniczący personelu medycznego każdej filii służby zdrowia hrabstwa Cook,
Dyrektor medyczny każdego Partnera,
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa każdego Oddziału
Dyrektor ds. Jakości ds. zdrowia hrabstwa Cook
Komitet Opieki Zarządzanej będzie otrzymywać i przeglądać raporty przygotowane przez Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Finansów i Strategii lub osobę przez niego wyznaczoną w odniesieniu do wykonania Planu Opieki Zdrowotnej CountyCare, w tym raporty dotyczące spraw dotyczących jakości i bezpieczeństwa pacjentów, finansów, operacji i nadzoru wymaganego przez stan zajęcia. Sprawozdania te będą również zawierały informacje na temat kluczowych inicjatyw strategicznych dotyczących zakresu i kierunku CountyCare. Komisja ta będzie również otrzymywać i przeglądać raporty przygotowane przez Głównego Specjalisty ds. Zgodności i Prywatności w odniesieniu do kwestii zgodności dotyczących CountyCare. Komitet ten wspiera Radę ds. Zdrowia Powiatu Cook w jej obowiązkach nadzorczych dotyczących CountyCare oraz zapewnia kierownictwu ds. Zdrowia Powiatu Cook wytyczne i zalecenia dotyczące operacji, finansów, kwestii zgodności i inicjatyw strategicznych CountyCare. Komitet ten będzie promować pełną i szczerą dyskusję na temat krytycznych kwestii wpływających na działanie CountyCare, jak również na ogólne wyniki Cook County Health. Komitet ten będzie służył jako kanał raportowania CountyCare do Rady ds. Zdrowia Powiatu Cook zgodnie z wymaganiami Stanu. Przewodniczący tego Komitetu koordynuje działania z Przewodniczącymi Komitetów Audytu i Zgodności, Finansów oraz Komitetów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta w sprawach CountyCare związanych z odpowiednimi obowiązkami tych Komitetów. Komitet ten dalej rozwija swoje obowiązki i określa plan ich realizacji. Komitet ten rozpatruje inne sprawy, które mogą zostać przydzielone przez Radę Powiatu Cook.
Krzesło:
reżysera Davida Ernesto Munara
Członkowie:
reżysera Roberta Currie
Dyrektor Joseph M. Harrington
reżysera Mike'a Koettinga
Przewodniczący zarządu Lyndon Taylor (z urzędu)

Planowanie strategiczne

Nasz system opieki zdrowotnej służy mieszkańcom powiatu Cook od ponad 180 lat. Aby kontynuować naszą misję, musimy pozostać konkurencyjni na rynku opieki zdrowotnej stanu Illinois i oferować wszystkim pacjentom najnowocześniejszą opiekę.
Dziś realizujemy te cele, wprowadzając innowacje w naszej opiece, modernizując nasze obiekty i wzmacniając nasz głos. Naszym priorytetem zawsze było zdrowie i dobre samopoczucie tych, którym służymy, a naszym celem jest poprawa stanu zdrowia powiatu Cook, zabezpieczenie przyszłości systemu opieki zdrowotnej i zbudowanie miejsca, w którym każdy będzie chciał otrzymać opiekę.

Plan strategiczny Impact 2023 zatwierdzony 26.07.19

Cprezentacje Urzędu Miejskiego, maj 2019

 1. Język angielski: Prezentacja ratusza ds. strategicznego planowania zdrowia hrabstwa Cook, maj 2019 r
 2. Hiszpański: Cook County Health Strategic Planning Prezentacja ratusza – en Espanol – Mayo 2019
 3. Strategiczny plan zdrowotny powiatu Cook na lata 2020-2022 Wprowadzenie 26-10-18
 4. Dane demograficzne hrabstwa Cook 11-30-18
 5. Wpływ 2020
 6. Prezentacja budżetu na rok 2019
 7. Plan strategiczny CCDPH
 8. Artykuły
 9. Materiały ze spotkania grudzień 2018
 10. Materiały ze spotkań ze stycznia 2019 r
 11. Materiały ze spotkań z lutego 2019 r
 12. Materiały ze spotkań z marca 2019 r
 13. Materiały ze spotkań z kwietnia 2019 r
 14. Materiały ze spotkań w maju 2019 r
 15. Materiały ze spotkań z czerwca 2019 r
 16. Materiały ze spotkań z lipca 2019 r
 17. Materiały ze spotkań sierpniowych 2019

Cprezentacje Urzędu Miejskiego, maj 2019

 1. Strategiczny plan zdrowotny powiatu Cook na lata 2020-2022 Wprowadzenie 26-10-18
 2. Dane demograficzne hrabstwa Cook 11-30-18
 3. Wpływ 2020
 4. Prezentacja budżetu na rok 2019
 5. Plan strategiczny CCDPH
 6. Artykuły
 7. Materiały ze spotkania grudzień 2018
 8. Materiały ze spotkań ze stycznia 2019 r
 9. Materiały ze spotkań z lutego 2019 r
 10. Materiały ze spotkań z marca 2019 r
 11. Materiały ze spotkań z kwietnia 2019 r
 12. Materiały ze spotkań w maju 2019 r
 13. Materiały ze spotkań z czerwca 2019 r
 14. Materiały ze spotkań z lipca 2019 r
Strategiczny plan zdrowia hrabstwa Cook, wpływ na 2020 r., zatwierdzony 29.07.16
Prezentacje Urzędu Gminy, maj 2016 r
Ramy planowania strategicznego – segregator informacyjny na lata 2017-2019
Spis treści poprawiony 18-07-16

Formularz rejestracji zeznań — w przypadku zeznań publicznych wirtualnych lub osobistych lub w celu złożenia zeznań pisemnych

Zarejestruj się, aby złożyć wirtualne lub osobiste zeznania publiczne na jednym z posiedzeń zarządu lub komisji CCH, lub złóż pisemne zeznanie, które zostanie włączone do oficjalnego protokołu posiedzenia.
 • MM slash DD slash YYYY
 • Max. file size: 256 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
pl_PLPolish