Departament Zarządzania Łańcuchem Dostaw Cook County Health strategicznie tworzy wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez pozyskiwanie wysokiej jakości towarów i usług we wszystkich głównych kategoriach wydatków, efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami oraz realizację zakontraktowanych wyników i oszczędności kosztów w całym systemie opieki zdrowotnej.

Jako jednostka publiczna, Departament Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM) Cook County Health zaprasza wszystkich dostawców do udziału w procesie otwartego składania ofert i zapytań ofertowych oraz zachęca wszystkich potencjalnych dostawców do korzystania z wytycznych zawartych na tej stronie internetowej, aby pomóc im w przyszłych przetargach na zapytania ofertowe.
Wszelkie pytania dotyczące procedur składania ofert/kupowania należy kierować do personelu ds. zarządzania łańcuchem dostaw.

Oferty i zapytania ofertowe

Dokumenty referencyjne procesu przetargowego/zapytania ofertowego 
Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z Cook County HealthProsimy o pobranie i wykorzystanie następujących dokumentów zgodnie z wymaganiami przy składaniu każdej oferty/zapytania ofertowego. 

Rejestracja dostawcy

Vendor Enrollment umożliwia dostawcom elektroniczne pobieranie dokumentów ofertowych.
Zarejestrowani dostawcy będą również otrzymywać powiadomienia o nowych możliwościach za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Ogólne informacje dotyczące ofert i zapytań ofertowych

Zamówienia na dostawy, materiały, sprzęt i usługi będą dokonywane w drodze przetargu konkurencyjnego określonego w niniejszej sekcji, chyba że takie zamówienia spełniają kryteria innej metody udzielania zamówień określone w niniejszej sekcji.
Jeśli szacuje się, że Zakup ma skutkować ceną ofertową równą $150 000 lub więcej i ma zostać uzyskany w drodze licytacji, Dyrektor Systemu SCM będzie postępować zgodnie z procedurami określonymi w Polityce zamówień zdrowotnych hrabstwa Cook poniżej. Dyrektor Systemu SCM może opracować dodatkowe procedury zgodne z niniejszą Polityką.

Przetargi publiczne

Ogłoszenie o przetargu 
Dyrektor Systemu SCM publikuje Ogłoszenie o Przetargu na stronie internetowej Systemu co najmniej (5) dni przed terminem składania Ofert. 

Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów przetargowych 
Dyrektor Systemu SCM przygotuje dokumenty przetargowe, które będą zawierać między innymi opis Zakupu, wszelkie minimalne kwalifikacje Oferenta, czy wymagana jest konferencja lub inspekcja na miejscu, wszelkie warunki, które zwycięski Licytant będzie zobowiązany do są zgodne, informacje o Propozycji kosztowej oraz wszelkie inne informacje, które Dyrektor Systemu SCM uzna za niezbędne do przygotowania i sfinalizowania dokumentów przetargowych. Dział Użytkowania udzieli Dyrektorowi Systemu SCM informacji niezbędnych do pomocy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. 

Konferencja przedprzetargowa lub inspekcja na miejscu 
Dyrektor Systemu SCM zawrze szczegóły każdej konferencji lub inspekcji w dokumentacji przetargowej. Wszelkie zmiany daty, godziny lub miejsca takiej konferencji lub inspekcji zostaną przekazane na piśmie lub, w stosownych przypadkach, drogą elektroniczną, za pomocą Aneksu, wszystkim osobom zarejestrowanym jako żądające dokumentów przetargowych. Takie powiadomienie powinno zostać przekazane co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed pierwotnie zaplanowaną datą konferencji lub inspekcji i co najmniej dwa dni robocze przed nowo zaplanowaną datą konferencji lub inspekcji. 

Komunikacja z Systemem dotycząca Ofert 
Od momentu wystawienia Ogłoszenia o Przetargu do momentu ustalenia Osoby, od której zostanie dokonany Zakup, wszelka korespondencja do Powiatu lub Systemu związana z Ofertą musi być kierowana na piśmie (w tym drogą elektroniczną) wyłącznie do Dyrektora Systemu SCM. Po otrzymaniu takiego wniosku Dyrektor Systemu SCM określi, czy udzielona zostanie odpowiedź; a każda taka odpowiedź zostanie udzielona w formie aneksu wszystkim Osobom, które zażądały kompletu dokumentów przetargowych. Dyrektor Systemu SCM nie będzie rozpatrywał zapytań kierowanych w jakikolwiek inny sposób ani do kogokolwiek innego. Niezależnie od powyższego, korespondencja z Urzędem ds. Zgodności z Umowami może być jednak kierowana na piśmie w celu zabezpieczenie informacji niezbędnych do ustosunkowania się do przepisów dotyczących udziału mniejszości i kobiet w biznesie. 

Komunikacja między Oferentami 
Do czasu ustalenia Osoby, od której zostanie dokonany Zakup, żaden potencjalny Licytant, Osoba, która zażądała dokumentów Oferty ani Licytanci nie będą komunikować się z żadną inną taką Osobą w sprawie Oferty, z jedynym wyjątkiem komunikacji z mniejszością lub przedsiębiorstwem należącym do kobiet przedsiębiorstwa w celu realizacji celów przedsiębiorstw należących do mniejszości lub kobiet, jak określono w Części IV, Mniejszości i kobiety Własne przedsiębiorstwa biznesowe, sekcja 4.1 niniejszej Polityki. Takie komunikaty nie obejmują kwoty Oferty. 

Brak zmian w ofertach 
Żadna Oferta nie może być zmieniana, poprawiana ani uzupełniana w jakikolwiek sposób po dacie i godzinie składania Ofert, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez Dyrektora Systemu SCM w celu poprawienia błędu technicznego, takiego jak pominięcie Dokumentów Przetargowych wydanych przez Powiat lub usunięcie zbędnych materiał złożony wraz z Ofertą, który nie jest częścią wymaganego złożenia Oferty. 

Otwarcie ofert 
Wszystkie Oferty zostaną otwarte i zarejestrowane w dniu, godzinie i miejscu wskazanym w Ogłoszeniu o Przetargu lub zgodnie z załącznikiem wydanym przez Dyrektora Systemu SCM. Wszystkie Oferty zostaną otwarte na polecenie Dyrektora Systemu SCM, a nazwa Licytanta i łączna Cena Ofertowa zostaną odczytane publicznie. Jeżeli Oferta została złożona w formie elektronicznej, publiczne odczytanie nie jest wymagane, o ile zapis Ofert jest publicznie dostępny w rozsądnym czasie po zakończeniu okresu Licytacji elektronicznej. 
Jeżeli została złożona tylko jedna Oferta, Dyrektor Systemu SCM podejmie decyzję o otwarciu Oferty lub zwróceniu Oferty do Licytanta listem poleconym. Następnie Dyrektor Systemu SCM określi, czy ponowniewystawienia Przetargu lub dokonania Zakupu w inny sposób. 
W przypadku stwierdzenia, że w ogłoszeniu Przetargu popełniono błąd lub nie wczytano wszystkich Ofert do protokołu, Dyrektor Systemu SCM zawiadamia o tym wszystkich Oferentów i zwołuje ponowne otwarcie Ofert w celu poprawienia zapisu w możliwie najkrótszym terminie. 

Ocena ofert 
Dyrektor Systemu SCM dokona przeglądu, oceny i zestawienia Ofert. Przy ustalaniu Oferty pozornie Odpowiedzialnej i Odpowiedzialnej Dyrektor Systemu SCM weźmie pod uwagę Reagowanie Oferenta na zgodność z wymaganiami określonymi w Dokumentach Przetargowych, Odpowiedzialność Oferenta oraz wszystkie obowiązujące preferencje i zachęty przewidziane w Kodeksie zamówień powiatu Cook. Po ustaleniu rekomendacji Dyrektor SCM Systemu umieszcza informację o rekomendacji na stronie internetowej Systemu. 

Procedura protestu ofertowego 
Każdy Licytant, który uważa, że rekomendowany Licytant nie jest Oferentem odpowiedzialnym i odpowiedzialnym za najniższą cenę lub który ma skargę dotyczącą procesu licytacyjnego, może złożyć pisemny protest licytacyjny skierowany do Dyrektora Systemu SCM. Wszelkie protesty dotyczące Ofert należy składać nie później niż trzy dni robocze od daty wywieszenia zawiadomienia o przyznaniu lub rekomendacji Dyrektora Systemu SCM. Protest Ofertowy musi określać podstawę, na jakiej zalecenie jest błędne, lub podstawę, na jakiej postępowanie przetargowe było nieuczciwe, w tym stwierdzenie, w jaki sposób domniemany błąd lub nierzetelność pokrzyżował protestującego Oferenta oraz jakie działania wnioskowano od Dyrektora Systemu SCM. Protest dotyczący oferty oparty na kwestii, która mogła zostać wyjaśniona poprzez prośbę o wyjaśnienie lub informację zgodnie z Polityką zamówień zdrowotnych hrabstwa Cook, część II, Procedury udzielania zamówień, sekcja 2.2, Zakupy ofert, (d), Komunikacja dotycząca ofert, nie będzie rozpatrywane, jeżeli protestujący Licytant nie zgłosił takiego żądania. 

Decyzja o proteście ofertowym 
Po złożeniu protestu Oferty nie podejmuje się dalszych czynności w stosunku do Oferty do czasu Dyrektora Systemu SCM podejmuje decyzję w sprawie protestu ofertowego. Dyrektor Systemu SCM wyda pisemną decyzję w sprawie protestu Oferenta protestującemu Oferentowi oraz każdemu innemu Oferentowi, którego dotyczy taka decyzja, tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. W przypadku uwzględnienia protestu z powodu braku rzetelności postępowania przetargowego Dyrektor Systemu SCM być ponownie licytować zamówienie. Jeżeli Dyrektor Systemu SCM stwierdzi, że rekomendowany Licytant nie był Odpowiedzialny i Odpowiedzialny, Licytant ten zostanie zdyskwalifikowany, a Dyrektor Systemu SCM ponownie przelicytuje Zakup lub zarekomenduje Najniższą Odpowiedzialną i Odpowiedzialną Ofertę. 

Akcja końcowa 
Po rozpatrzeniu wszelkich Protestów Ofertowych, jeśli Zakup wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Systemu, rekomendacja Dyrektora Systemu SCM dotycząca oferenta, który złożył najniższą Odpowiedzialną i Odpowiedzialną Ofertę, zostanie przekazana do Zarządu Systemu w celu zatwierdzenia przyznania i realizacji. Jeżeli Zakup nie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Systemu, Dyrektor Systemu SCM udzieli Kontraktu oferentowi, który złożył najniższą Odpowiedzialną i Odpowiedzialną Oferentę, a następnie zorganizuje wykonanie Kontraktu. 

Zastrzega się prawo do odrzucenia Ofert 
Zarząd Systemu ma prawo odrzucić każdy i wszystko oferty. Do wykonywania tego prawa w imieniu Zarządu Systemu upoważniony jest Dyrektor Systemu SCM. Dyrektor Systemu SCM zamieści w dokumentach przetargowych zapis o zastrzeżeniu prawa do odrzucenia każdy i wszystko oferty. 

Proces przetargowy dla zamówień o wartości poniżej $150 000 
Procedura licytacji konkurencyjnej dla zamówień o szacowanej cenie ofertowej powyżej $5 000 i mniejszej niż $150 000 może polegać na opublikowaniu zaproszenia na stronie internetowej Systemu. Dyrektor Systemu SCM ogłosi formularze, zasady i procedury realizacji takich Zamówień. System SCM Director nie musi czytać lub ogłosić te Oferty publicznie ale wybierze najniższą Odpowiedzialną i Odpowiedzialną Ofertę i zamieści wyniki przetargu na Stronie Internetowej Systemu. 

Zapytania kwalifikacyjne lub Zapytania ofertowe

Kryteria korzystania z zapytań kwalifikacyjnych lub zapytań ofertowych 
Dyrektor SCM Systemu może stwierdzić, że w najlepszym interesie Systemu leży dokonanie Zakupu w formie Zapytania Kwalifikacyjnego lub Zapytania ofertowego („RFP”), ponieważ takiego Zakupu nie da się łatwo dostosować do licytacji. Przykłady obejmują między innymi: Zakupy obejmujące usługi wymagające wysokiego poziomu umiejętności zawodowych, w przypadku których ważną rolę odgrywają zdolności lub sprawność Osoby; Zakupy, w przypadku których wymagania nie są jasno znane; Zakupy, w których nadrzędnym czynnikiem jest jakość, a nie ilość; oraz Zakupy, w których nie leży w najlepszym interesie Systemu, aby cena była głównym czynnikiem decydującym. 
Treść zapytań ofertowych i zapytań ofertowych 
Dyrektor SCM Systemu konsultuje się z Działem Użytkowania w celu ustalenia formy i treści zapytania ofertowego lub zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe i zapytania ofertowe powinny zawierać postanowienie stwierdzające, że mogą one skutkować negocjacjami Zakupu z jednym lub większą liczbą Odpowiadających lub Oferentów. 
Wydanie 
Dyrektor Systemu SCM wystawia zapytanie ofertowe lub zapytanie ofertowe i umieszcza zawiadomienie o wszystkich zapytaniach ofertowych i zapytaniach ofertowych na stronie internetowej Systemu. Dyrektor Systemu SCM może również zażądać, aby dyrektor ds. zamówień powiatu zamieścił zapytanie ofertowe lub zapytanie ofertowe na stronie internetowej powiatu. 
Otwarcie propozycji 
O ile Odpowiedzi lub Propozycje nie muszą być składane drogą elektroniczną, Odpowiedzi lub Propozycje zostaną otwarte w obecności jednego lub więcej Świadków po wyznaczonej dacie i godzinie składania. Nazwiska Oferentów zostaną udostępnione do publicznego wglądu po zakończeniu Zakupu. 
Ocena i selekcja do negocjacji kontraktowych 
Zapytanie ofertowe lub zapytanie ofertowe powinno zawierać czynniki, które należy uwzględnić przy ocenie Propozycji i Odpowiedzi. Czynniki te mogą obejmować między innymi cenę, doświadczenie i kwalifikacje Oferenta, jakość i efektywność kosztową Oferty oraz wykazaną gotowość i zdolność Oferenta do spełnienia wymagań Systemu opisanych w zapytaniu ofertowym . Oceny dokonuje komisja pod przewodnictwem Dyrektora Systemu SCM lub wyznaczonej przez niego osoby z udziałem przedstawicieli właściwych Partner(y) Systemu i inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Systemu SCM. Każdy lub wszyscy Respondenci lub Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie prezentacji i/lub przedłożenie wyjaśnień lub poprawek do swoich Odpowiedzi lub Propozycji w celu uzyskanie najlepszych i ostatecznych Odpowiedzi lub Propozycji. Komisja oceniająca dokumentuje wyniki oceny i swoją rekomendację. Treść Odpowiedzi lub Ofert nie zostanie ujawniona konkurującym Oferentom w trakcie procesu oceny. 
Negocjacje i zatwierdzanie/wykonywanie umów 
Dyrektor Systemu SCM będzie nadzorował negocjacje Umowy (Umów) z Oferentami wyłonionymi w wyniku oceny. Po zakończeniu negocjacji Umowy (Umów), Umowa (Umowy) zostanie przedstawiona do zatwierdzenia i realizacji zgodnie z postanowieniami Sekcji 1.2, Zakupy; Pełnomocnictwo do działania w Polityce zamówień zdrowotnych hrabstwa Cook. 
Ubezpieczenie
Sprzedawcy, którym udzielono zamówień, będą zobowiązani do posiadania określonych poziomów ubezpieczenia w celu robić interesy z hrabstwem Cook. Wymagane ubezpieczenie zwykle obejmuje odszkodowanie pracownicze, odpowiedzialność ogólną, odpowiedzialność samochodową, aw niektórych przypadkach odpowiedzialność zawodową. Hrabstwo będzie zwykle wymagać ubezpieczenia zależnego od zdarzeń, a we wszystkich przypadkach hrabstwo Cook musi zostać wymienione jako dodatkowy ubezpieczony. 
Regulamin
Sprzedawcy składający oferty/proponujący kontrakty będą zobowiązani do przestrzegania kilku standardowych wymogów w zakresie składania odpowiedzi na oferty, a ostatecznie w celu wykonania każdego zamówienia, które może zostać im udzielone. Instrukcje zdrowotne powiatu Cook dla oferentów i osób odpowiadających na zapytanie ofertowe, Ogólne warunki (dostawy i usługi) oraz Formularze wykonawcze można przeglądać i pobierać przez klikając na linki widoczne poniżej. 
  • Instrukcje kontraktowe dla oferentów i warunki ogólne 
  • Instrukcje dla Oferentów i Warunki Ogólne 
  • Formularze egzekucyjne (EDS). 

Przedsiębiorstwa mniejszości/kobiet

Zachęca się przedsiębiorstwa działające na rzecz mniejszości lokalnych/kobiet do składania ofert na kontrakty w hrabstwie Cook.
Hrabstwo wykorzystuje 251 TP3T dla niepublicznych kontraktów na roboty dla przedsiębiorstw mniejszościowych i 101 TP3T dla przedsiębiorstw kobiecych; i dotyczy możliwości kontraktów na $25 000 i więcej. Firmy należące do mniejszości i należące do kobiet są zachęcane do kontaktu z Biurem ds. Zgodności z Umowami (312) 603-5502 w celu uzyskania dodatkowych informacji lub programu certyfikacji Hrabstwa Minority/Women Business Enterprises. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji Cook County's Minority/Women Business Enterprise, proszę Kliknij tutaj.

Wymogi etyczne

Sprzedawcy prowadzący interesy lub zamierzający prowadzić interesy z hrabstwem Cook nie mogą wpłacać datków w łącznej kwocie przekraczającej 1 TP4T1 500,00 na rzecz jakiegokolwiek niejawnegojadłem dla biura hrabstwa lub wybranego urzędnika hrabstwa podczas jednej kandydatury lub wybranego urzędnika hrabstwa podczas dowolnego niewybieralnego roku jego kadencji.
Dostawcy nie mogą przekazywać datków w łącznej kwocie przekraczającej $3 000,00 żadnemu kandydatowi na urząd hrabstwa lub wybranemu urzędnikowi hrabstwa w roku wyborczym. 

Dziennik komunikacji publicznej

Skontaktuj się z nami

Biuro Zarządzania Łańcuchem Dostaw
1969 W. Ogden Avenue
Apartament 5360
Chicago, IL 60612
(312) 864-4800
(312) 864-9984
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

pl_PLPolish