Jako pacjent Cook County Health, zrozumienie swoich praw i obowiązków może nam pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Cook County Health obejmuje następujące placówki: 


Karta praw i obowiązków pacjenta

Masz prawo do uprzejmej, pełnej szacunku opieki wysokiej jakości, w tym prawo do: 
 • Być traktowanym z godnością i szacunkiem w miejscu, które jest bezpieczne i uzdrawiające. 
 • Aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej, która jest dostępna i spełnia naszą misję oraz wymogi prawne. 
 • Aby otrzymywać aktualne informacje na temat Twojej opieki i stanu zdrowia w zrozumiały dla Ciebie sposób. 
 • Otrzymywania wykwalifikowanej i pełnej współczucia opieki ze strony każdego członka naszego personelu oraz szanowania kulturowych, duchowych i osobistych wartości, przekonań i preferencji bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz i w co wierzysz. 
 • Aby otrzymać opiekę zdrowotną dla całego siebie, ciała i umysłu, w tym mierzenie i leczenie bólu. 
 • Noszenia odzieży osobistej, przedmiotów religijnych lub symbolicznych, chyba że kolidują one z procedurami opieki zdrowotnej lub leczeniem lub naruszają prawa innych osób 
 • Dostęp do usług kulturalnych, religijnych, duszpasterskich, duchowych i psychologicznych. 
 • Aby poprosić o usługi tłumaczeniowe, w tym język migowy (lub inne metody, które odpowiadają Twoim warunkom widzenia, mowy lub słuchu), abyś mógł zrozumieć informacje dotyczące Twojej opieki zdrowotnej. 
 • Aby otrzymywać informacje o kosztach leczenia, które możesz ponosić, oraz o wszelkich limitach ubezpieczenia. Możesz również poprosić o informacje na temat środków na pomoc finansową. 
 • Do terminowej i rozsądnej odpowiedzi na pytania i zgłoszenia serwisowe. 
Masz prawo wiedzieć o swoim leczeniu i stanie zdrowia zespół opiekuńczy, w tym prawo: 
 • Aby członek rodziny lub wybrany przez ciebie przedstawiciel oraz twój lekarz zostali niezwłocznie powiadomieni o twoim przyjęciu. 
 • Aby poznać nazwiska i role członków zespołu zaangażowanych w Twoją opiekę. 
 • Aby uczestniczyć w procesie planu opieki w sposób dla Ciebie zrozumiały. 
 • Aby otrzymywać informacje dotyczące diagnozy medycznej, procedur, leczenia i perspektyw powrotu do zdrowia, w tym wszelkich związanych z tym zagrożeń lub powikłań oraz wszelkich nieprzewidzianych wyników. 
 • Aby odmówić wyrażenia zgody na leczenie lub usługi, jeśli nie otrzymałeś informacji, które rozumiesz. 
 • Być wolnym od ograniczeń lub odosobnienia, chyba że użycie tych metod jest konieczne ze względów medycznych lub bezpieczeństwa. 
 • Do ciągłej opieki, w tym informacji o zalecanej opiece po wypisaniu ze szpitala. 
 • Aby skorzystać z naszych zasobów edukacyjnych, aby zrozumieć różne elementy Twojej opieki. 
 • Aby otrzymać pełne wyjaśnienie potrzeby przeniesienia do innej placówki lub organizacji, w tym opcji innych niż przeniesienie. Transfer musi zostać zaakceptowany przez inną placówkę lub organizację. 
 • Odmówić przeniesienia do innej placówki lub organizacji. 
 • Aby otrzymywać informacje na temat naszych zasad związanych z pobytem w szpitalu lub leczeniem. 
Masz prawo do podejmowania decyzji dotyczących Twojej opieki, w tym: 
 • Aby zdecydować, czy chcesz wyrazić zgodę na leczenie, opiekę i usługi. 
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z prawem, po poinformowaniu o konsekwencjach tej decyzji w trakcie leczenia. 
 • Aby poprosić o drugą opinię od innego lekarza. 
 • Aby poprosić rodzinę, w tym partnera tej samej płci lub osobę podejmującą decyzje, lub wyznaczyć przedstawiciela, który pomoże ci w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. 
 • Otrzymywania pisemnych informacji na temat dyrektyw z wyprzedzeniem oraz uzyskiwania pomocy od personelu szpitala w tworzeniu, przeglądaniu lub zmianie dyrektyw z wyprzedzeniem. Wytyczne z wyprzedzeniem dostarczają lekarzom i personelowi Twoich życzeń dotyczących Twojej opieki, jeśli nie możesz nam ich przekazać. Prawo to ma zastosowanie w dowolnym momencie leczenia. 
 • Podejmować decyzje dotyczące opieki zdrowotnej pod koniec życia. Wspieramy Ciebie i Twoją rodzinę lub przedstawiciela. Obejmuje to prawo do podejmowania decyzji o tym, kiedy otrzymać usługi ratujące życie, w tym prawo do niekorzystania z leczenia podtrzymującego życie w zakresie dozwolonym przez prawo. Decyzje te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie podczas leczenia. 
 • Aby Twoje życzenia dotyczące dawstwa narządów zostały spełnione zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi i zasobami. 
Masz prawo do otrzymywania informacji o wszelkich działaniach badawczych lub edukacyjnych związanych z Twoją opieką, w tym: 
 • Informacja o celu badań. 
 • Oczekiwany czas, w którym będziesz uczestniczyć. 
 • Jasny opis procedur, których należy przestrzegać. 
 • Oświadczenie o potencjalnych korzyściach, zagrożeniach, dolegliwościach i skutkach ubocznych. 
 • Informacje o alternatywnej opiece, leczeniu i usługach dostępnych dla Ciebie, które mogą pomóc Twojemu zdrowiu. 
 • Prawo do odmowy udziału w jakichkolwiek działaniach badawczych lub edukacyjnych oraz świadomość, że jakość otrzymywanej opieki nie ulegnie zmianie z powodu Twojego nieuczestniczenia. 
 • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na udział w działalności badawczej lub edukacyjnej. 
Przysługuje Ci prawo do prywatności, w tym prawo do: 
 • Aby Twoja prywatność była szanowana. Twoja opieka, badanie, leczenie i spotkania z personelem powinny być poufne i dyskretne, a Twoje osobiste preferencje będą honorowane. 
 • Do bezpieczeństwa osobistego, w tym dostępu do usług ochronnych lub rzeczniczych. 
 • Być wolnym od wszelkich form zaniedbania, nadużyć, wyzysku lub nękania. 
 • Otrzymywania informacji o naszych zasadach dotyczących praw do odwiedzin i wybierania gości, z którymi chciałbyś się widzieć, w tym współmałżonka, partnera domowego, partnera tej samej płci, członka rodziny lub przyjaciela, chyba że odwiedzający mają wpływ na Twój stan zdrowia lub leczenie. W każdej chwili możesz odmówić odwiedzin lub połączeń. 
 • Aby otrzymać nasze Powiadomienie o praktykach w zakresie prywatności. 
 • Oczekiwania, że cała komunikacja i zapisy związane z Twoją opieką będą traktowane jako poufne, zgodnie z prawem. 
 • Aby zażądać kopii Twojej dokumentacji medycznej z naszych placówek i zażądać zmiany w Twojej dokumentacji, zgodnie z prawem. 
 • Aby zażądać informacji o tym, w jaki sposób Twoje informacje medyczne zostały udostępnione lub ujawnione, zgodnie z prawem. 
 • Aby przejrzeć linijkę po linijce kopię rachunku medycznego i poprosić o wyjaśnienie. 

Masz prawo złożyć skargę lub zażalenieoraz otrzymać informacje na temat naszego procesu rozpatrywania skarg lub zażaleń oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz informacje, gdzie należy złożyć zażalenie lub zażalenie. 

Obowiązki pacjenta 
 • Aby pomóc nam zapewnić Państwu wysokiej jakości zdrowie opieki, masz obowiązek: 
 • Aby dostarczyć nam pełnych i dokładnych informacji na temat Twojego zdrowia, w tym chorób, które masz obecnie lub miałeś w przeszłości, bólu, leków, alergii, witamin i domowych środków zaradczych, z których korzystasz. 
 • Aby postępować zgodnie z zalecanym planem leczenia i instrukcjami. 
 • Zadawać pytania, gdy je masz, oraz informować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli nie rozumiesz jakiejkolwiek części zapewnianej opieki lub planu opieki. 
 • Informowania dowolnego członka zespołu opieki zdrowotnej o wszelkich nieszczęściach, jakie możesz mieć w związku ze świadczoną opieką. 
 • Szanować prawa, własność i prywatność innych pacjentów i ich rodzin. 
 • Szanować naszą własność i obiekty. Nie przeszkadzaj w działaniach szpitala. 
 • Przestrzegać regulaminu placówki, w tym godzin odwiedzin, choroba zakaźna środek kontroli, priorytety opieki nad pacjentem i standardy bezpieczeństwa. 
 • Aby prowadzić wszystkie interakcje z naszym personelem, pacjentami i gośćmi w sposób pełen szacunku i uprzejmości. Nie używaj niewłaściwego, szkodliwego, groźnego, niegrzecznego, napastliwego, obelżywego, brutalnego lub dyskryminującego języka i zachowania. 
 • Aby umówić się na wizytę, a jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz umówić się na wizytę, poinformuj o tym swojego usługodawcę. 
 • Aby upewnić się, że wszelkie zobowiązania finansowe dotyczące Twojej opieki są wypełniane w maksymalnym możliwym zakresie. 
 • Akceptacja konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania zalecanego planu pielęgnacji. 
 • Przestrzegać zasady ZAKAZ PALENIA. 
Oświadczenie o niedyskryminacji 
Dyskryminacja jest niezgodna z prawem. Cook County Health przestrzega obowiązujących federalnych praw obywatelskich i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub płeć. Coo County Health nie wyklucza osób ani nie traktuje ich inaczej ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub płeć. 
Stan zdrowia powiatu Cook: 
 • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu skutecznego komunikowania się z nami, takie jak: 
 • Wykwalifikowani tłumacze języka migowego 
 • Informacje pisemne w innych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty) 
 • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, których językiem podstawowym nie jest angielski, takie jak: 
 • Wykwalifikowani tłumacze ustni 
 • Informacje napisane w innych językach 
Jeśli potrzebujesz tych usług, skontaktuj się z Działem Relacji z Pacjentami pod adresem Cskontaktuj się z County Health, dzwoniąc (312) 864-0185. 


Departament Zdrowia ds. Relacji z Pacjentami Hrabstwa Cook

Jeśli uważasz, że Cook County Health nie świadczy tych usług lub w inny sposób dyskryminuje ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub płeć, możesz złożyć skargę osobiściepocztą, faksem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli potrzebujesz pomoc w złożeniu skargi, Cook County Health Koordynator ds. skarg i odwołań jest dostępny, aby pomóc: 
Linh Dang
1969 W. Ogden Ave., Apartament 1280 
Chicago, IL 60612 
Telefon: (312) 864-6827 
Faks: (312) 864-9119 
Możesz również złożyć skargę dotyczącą praw obywatelskich w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Biurze Praw Obywatelskich, drogą elektroniczną za pośrednictwem Biura ds. Portal skarg dotyczących praw obywatelskich lub mailowo lub telefonicznie pod adresem: 
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych
Aleja Niepodległości 200 
Budynek HHH – pokój SW 509F 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Formularze reklamacyjne dostępne są pod adresemhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
Język angielski:UWAGA: Jeśli mówisz po ANGIELSKU, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (312) 864-0185. 
Hiszpański:ATENCIÓN: Si habla hiszpańskikrawat A su dyspozycja usługi gratisy de pomoc językoznawstwoLama al (312) 864-0185. 
Polski:UWAGA: Jeśli powiedzieć po polskimożesz być z darmoj pomocy językowejZadzwoń strąk numer (312) 864-0185. 
Chiński:注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務.請致電(312) 864-0185. 
Koreański:주의한국어를 사용하시는 경우언어 지원 서비스를 무료로 이용하실  있습니다. (312) 864-0185. 번으로 전화해 주십시오. 
tagalski: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng tagalog, maari kang gumamit ng kilka serbski ng tulong sa wika nang walang bajadTumawag sa (312) 864-0185. 
Arabski:  ملحوظةإذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر ć بالمجاناتصل برقم 312-864-0185 / 855-444-1661 / 711 (رقم هاتف الصم والبكم: 312-864-0185. 
Rosyjski:ВНИМАНИЕ: Если вы rządzić na rosyjski языкеto wam доступны бесплатные услуги переводаЗвоните (312) 864-0185. 
gudżarati:સુચનાજો તમે ગુજરાતી બોલતા હો,તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓતમારા માટે ઉપલબ્ધ છેફોન કરો(312) 864-0185. 
urdu:خبرداراگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال 312-864-0185. 
Wietnamski:CHÚÝ: Nau zakaz noi Tiếng Việtwspół cac dịch vụ hej tro ngon Ngữ mina fi dành Cho zakazGoj Więc (312) 864-0185. 
Włoski: UWAGA: W caso język parlata sia włoskiwięc nie dyspozycyjny obsługa di pomoc lingwistyka gratisChiamare il liczba (312) 864-0185. 
Hinduski:ध्यान देंयदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं (312) 864-0185. 
Francuski: UWAGA: Si vous Parlez français, usługi pomoc lingwistyka vous syn proponuje napiwekAppelez akt (312) 864-0185. 
Grecki:ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικάστη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξηςοι ποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε (312) 864-0185. 
Niemiecki:ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechenStehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur WerfügungRufnummer: (312) 864-0185. 
Zapytania 
Jeśli masz obawy dotyczące opieki, którą otrzymałeś ty lub członek rodziny, proszę porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką. Lub, jeśli wolisz, możesz zadzwonić do Cook County Health Patient Relations pod numery placówek poniżej: 
Szpital im. Johna H. Strogera Jr – Koordynator Obsługi Pacjenta 
(312) 864-0185 
 
Szpital Providenta – Relacje z pacjentami 
(312) 572-2637 
Ruth M. Rothstein CORE Center, Rzecznik Praw Pacjenta 
(312) 572-4861 
Ambulatoryjna i społeczna sieć zdrowia 
(312) 864-0719 
Departament Zdrowia Publicznego Powiatu Cook, Zintegrowane usługi wsparcia zdrowotnego 
(708) 633-2000 
Masz również prawo do złożenia skargi do agencji i departamentów wymienionych poniżej: 
Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois 
Centralny Rejestr Reklamacji 
525 W. Jefferson Street 
Springfield, IL 62761 
Od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30 
Telefon: (800) 252-4343 
TTY: (800) 526-4372 
E-mail: dph.ccr@illinois.gov 
Departament Praw Człowieka stanu Illinois 
Jednostka wlotowa 
100 W. Randolph Street, dziesiąte piętro 
Chicago, IL 60601 
Telefon: (312) 814-6200 
TTY: (866) 740-3953 
Komisja Wspólna 
Biuro Monitorowania Jakości 
Jeden renesansowy bulwar 
Taras Oakbrook, IL 60181 
Telefon: (800) 994-6610 
Faks: (630) 792-5636 
E-mail: skarga@wspólna komisja.org 


Advanced Directive Planning

Make your wishes known 

When you are sick, you have a right to choose what treatment and care you receive, even if you can no longer decide or speak for yourself. Advance care planning helps you make sure these wishes are known. 

What is advance care planning? 

Advance care planning is an ongoing process to help you plan for your future. It should spark conversations with your family and other loved ones that you should revisit as you determine your priorities, needs and goals when it comes to care. 

However you choose to plan your care, it’s important to put your wishes in writing by creating an advance directive. In the future, if your plan of care changes, you can make updates to your advanced directive. 

What is an advance directive? 

An advance directive is a written document to record your wishes and preferences when it comes to your health care. Your completed advance directive lets your loved ones and health care providers know: 

 • What treatment you want (and don’t want) 
 • Who should make care decisions when you can’t 
 • How you want people to treat you 
 • What you want your loved ones to know 

It also makes sure that everyone is clear about your wishes in the event that you are unable to tell them yourself. 

Every person, regardless of age or current health status, should make sure their voice is heard. Set time aside to discuss advanced care with family members and loved ones. 

Most importantly, document your preferences in writing by completing an advanced directive for healthcare. Once completed, share copies with your family, your health care provider, and your hospital. 

A witness must sign these documents as well. 

Zasoby 

In Illinois, there are several legal advance directive documents available. Some of the forms you may download here include: 

    

   Other helpful information can be found at:  

   1. Prepare for your care 
    This site guides you through what you’ll need to think about as you plan for your future medical care. Your resulting document can serve as an informal statement of your values, preferences and questions and, if you add sufficient detail, a Power of Attorney for Health Care recognized as legal by the state of Illinois 
   1. A personal decision 
    The Illinois State Medical Society offers resources for advance care planning, including a downloadable booklet that describes the importance of advance care planning and provides all of the legal documents listed above. 
   pl_PLPolish