Biuro Planu Zatrudnienia

The Employment Plan Office is staffed by CCH employees tasked with overseeing and supporting compliance with the Employment Plan, Supplemental Policies and Procedures Manual and Personnel Rules.

PLAN ZATRUDNIENIA

Jaki jest plan zatrudnienia? The Plan zatrudnienia (and Addendum) is a document including the processes that govern hiring at Cook County Health (“CCH”). Because of CCH’s broad array of job types, there are several processes, but they are all designed to hire qualified candidates. They are also transparent, meaning that CCH hiring teams are required to document actions taken in accordance with the applicable process as well as the bases for their decisions.

Uzupełnieniem Planu Zatrudnienia jest: Uzupełniający Podręcznik zasad i procedur który obejmuje przejrzyste procesy, praktyki i procedury regulujące niezatrudnianie pracowników Działania w zakresie zatrudnienia takie jak dyscyplina, degradacja i reklasyfikacja stanowisk.

Zarówno Plan Zatrudnienia, jak i Dodatkowy Podręcznik Polityki i Procedur zabraniają liderom CCH rozważania Powody i/lub czynniki polityczne takich jak pracownik, kandydat lub przynależność polityczna potencjalnego wnioskodawcy przy podejmowaniu decyzji związanych z działaniami dotyczącymi zatrudnienia CCH. Zabronione są także decyzje oparte na innych czynnikach niezgodnych z prawem.

The Plan zatrudnienia requires both internal and external oversight of CCH’s implementation of Employment Actions governed by the Employment Plan and Supplemental Policies and Procedures Manual.

Zasoby ludzkie not only establishes, directs and coordinates employment actions, but also provides oversight to ensure compliance with the Employment Plan, Supplemental Policies, Personnel Rules, and other applicable requirements (e.g., CBAs). The Employment Plan Office (“EPO”) is staffed with CCH employees responsible for providing internal oversight over both Human Resources and our departmental leaders’ employment-action related activity and providing guidance to support compliance with the Employment Plan, Supplemental Policies and Personnel Rules. For a more detailed description of the EPO’s duties, please click Tutaj. The Biuro Niezależnego Generalnego Inspektora (“OIIG ”) is a Cook County agency that provides external oversight of CCH’s implementation of the Employment Plan.

 • EPO i OIIG mają pełny dostęp do CCH Investment Actions, co oznacza, że mogą obserwować działalność w czasie rzeczywistym i mogą audytować procesy poprzez przegląd dokumentów w celu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Obydwa urzędy pełnią także funkcje dochodzeniowe w przypadku zgłoszenia lub podejrzenia naruszenia.
  • Pracownicy mają obowiązek zgłaszania znanych lub podejrzewanych przypadków nieprzestrzegania zasad oraz współpracy podczas dochodzeń.
  • Odwet za współpracę jest surowo zabroniony. Zarzuty są traktowane poważnie, a wobec każdego, kto dopuścił się odwetu, zostaną podjęte działania dyscyplinarne aż do rozwiązania stosunku pracy.

Obydwa urzędy mają wymogi w zakresie sprawozdawczości, które zapewniają przejrzystość ich obserwacji i ustaleń związanych z działalnością CCH i zgodnością.

Wszystko Pracownicy are required to adhere to Employment Plan and Supplemental Policies and Procedures Manual requirements. Structure is necessary to ensure that CCH is meeting legal and organizational requirements and that requisite transparency is provided.

Where necessary (such as when there have been organizational or operational changes that require new or updated procedures), the Chief Executive Officer (“CEO”) has the authority to amend the Employment Plan. 

The CCH Human Resources (“HR”) Department has the authority to update the Supplemental Policies and Procedures Manual with EPO and OIIG approval. If approved (or in the absence of a timely objection), HR posts the update on the CCH website. For a more detailed description of the EPO’s duties, please click Tutaj.

Compliance with the Employment Plan and Supplemental Policies is mandatory in most instances. Please note that a majority of CCH’s workforce is unionized, and the specific requirements of an applicable Collective Bargaining Agreement (“CBA”) must be honored where there is conflict with the applicable Employment Plan or Supplemental Policies provision (so long as the CBA does not involve or permit the use of any Unlawful Political Discrimination or Unlawful Political Contact).

In addition to providing structured processes for hiring and other Employment Actions that require documentation to support decision-making, the Employment Plan requires CCH to provide access to the following (available on the HR page of this strona internetowa):

 • Current Job Descriptions
 • Stanowisko Wpisy
 • Complaint Lines
 • Zatrudnienie Statystyka (Raporty kwartalne)
 • CCH’s response to OIIG investigation-related recommendations

The EPO is also required to post Semi-Annual reports covering the EPO’s observations and Plan-related activities. 

Do podstawowych obowiązków biura należy:
 • Szkolenie pracowników z Planu Zatrudnienia i Podręcznika Planu Zatrudnienia. Wszyscy pracownicy zostają zapoznani z podstawowymi zasadami, przeglądem głównych procesów zatrudniania oraz obowiązkami i zabezpieczeniami, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników.
  • Liderzy działów i pracownicy działu kadr przechodzą dodatkowe szkolenia niezbędne do wdrożenia naszych procesy rekrutacyjne oraz działania związane z zatrudnieniem niezwiązane z zatrudnieniem.
 • Nadzór i wspieranie realizacji Planu Zatrudnienia. Biuro Planu Zatrudnienia ma uprawnienia do obserwacji i audytu działań CCH dotyczących zatrudnienia w celu oceny zgodności oraz do udzielania wskazówek i/lub zalecania środków zaradczych, jeśli jest to konieczne w celu wspierania zgodności.
 • Badanie raportów i skarg dotyczących znanych lub podejrzewanych niezgodności. EPO bada domniemane lub podejrzewane naruszenia i wydaje raporty o incydentach zawierające ustalenia i wszelkie zalecenia.
 • Zgłaszanie znanych lub podejrzewanych kontaktów politycznych oraz nielegalnej dyskryminacji politycznej. EPO odsyła wszystkich Kontakty polityczne i wszystkie zarzuty Bezprawna dyskryminacja polityczna do OIIG, a OIIG podejmie odpowiednie działania następcze, ponieważ OIIG ma wyłączną jurysdykcję do przeglądu i oceny kontaktów politycznych oraz do badania zarzutów dotyczących bezprawnej dyskryminacji politycznej.
  • Pracownicy mają obowiązek zgłaszać OIIG wszystkie kontakty polityczne oraz wszelkie znane lub podejrzewane przypadki nielegalnej dyskryminacji politycznej.
 • Przygotowywanie i publikowanie raportów półrocznych. EPO publikuje półroczne raporty do 15 marca i 15 września każdego roku, opisujące działania, obserwacje i ustalenia dochodzeń oraz odnoszące się do stwierdzonych naruszeń i zalecanych działań zaradczych, a następnie publikuje je na stronie internetowej CCH. Użyj tego połączyć aby uzyskać dostęp do wcześniejszych raportów.
 • Przegląd planu zatrudnienia i podręcznika planu zatrudnienia. EPO dokonuje przeglądu proponowanych poprawek do Planu Zatrudnienia i Podręcznika Planu Zatrudnienia i zgłasza zastrzeżenia, jeżeli proponowany proces lub procedura nie zapewnia wymaganej przejrzystości.
 • Tworzenie żądanych informacji. EPO produkuje zredagowane Raporty z incydentów, zredagowane kopie odpowiedzi działu HR na zgłoszenia incydentów oraz listę osób niekwalifikujących się do zatrudnienia na żądanie. Użyj tego połączyć to request documents from the EPO.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące potencjalnej niezgodności z Plan zatrudnienia, Zasady uzupełniające I Procedures Manual Lub Zasady personalne, proszę przesłać Formularz skargi lub skontaktuj się bezpośrednio z urzędnikiem ds. planu zatrudnienia. Możesz także skontaktować się z dyrektorem CCH ds. zgodności i prywatności.

Kimberly Craft, Oficer Planu Zatrudnienia

1950 W. Polk ul., 9 piętro
Chicago, IL 60612

epo@cookcountyhhs.org
(312) 864-0368

Nicole Almiro, Dyrektor ds. zgodności i prywatności

1950 W. Polk St., Apartament 9217
Chicago, IL 60612

Korporacyjna gorąca linia zgodności: (866) 489-4949

Aby zgłosić kontakt polityczny lub znaną lub podejrzewaną bezprawną dyskryminację polityczną, prosimy o kontakt z Biuro Niezależnego Generalnego Inspektora bezpośrednio lub przesłać wypełniony Dziennik kontaktów politycznych  Lub Skarga Formularz.

Steven Cyranoski, Tymczasowy Generalny Inspektor

69 W. Waszyngton
Apartament 1160
Chicago, IL 60602
Independent.InspectorGeneral@cookcountyil.gov
(312) 603-0350

pl_PLPolish