Cook County Health and CountyCare Health Plan are reminding all individuals who receive health coverage through the State of Illinois’ Health Benefits for Immigrant Adults (HBIA) and Health Benefits for Immigrant Seniors (HBIS) programs to submit their renewal paperwork this month to keep their coverage.

HBIA/HBIS is a landmark State program that provides health care coverage for individuals who are 42 and over and do not qualify for traditional Medicaid due to their immigration status.

The Illinois Department of Healthcare and Family Services (HFS) is conducting annual renewals for all HBIA and HBIS members. This process, also known as redetermination, is an annual benefits eligibility check.

The redetermination forms for most HBIA and HBIS members were mailed on April 1, 2024. If a member does not respond by mid-May, they will receive a 30-day grace period. However, individuals must be sure to submit the necessary paperwork before June 14, or they may lose coverage effective July 1, 2024.

All Medicaid members and HBIA/HBIS members must go through redetermination each year. Members can find their renewal due date and confirm their correct mailing address at abe.illinois.gov in “Manage My Case” or by calling 1-800-843-6154.

CountyCare is holding twenty redetermination events in May to help members complete their renewal forms. These events are open to all Medicaid and HBIA/HBIS members. Find event dates and locations by visiting countycare.com/redetermination/.

All information provided during redetermination is used solely for program operation and will NOT be shared for immigration enforcement purposes.

Between January and April, CountyCare welcomed 34,682 HBIA and HBIS members into the health plan. There are five Managed Care Organizations providing health coverage to HBIA/HBIS members in Illinois.

CountyCare is the only health plan that provides free health coverage with no co-pays to HBIA/HBIS members. For more information about CountyCare’s program for HBIA/HBIS members visit https://countycare.com/access/

To learn more about HBIA and HBIS, please visit the State of Illinois’ FAQ page.

Cook County Health y CountyCare urgen a los Miembros de Beneficios de Salud para Adultos / Personas Mayores Inmigrantes (HBIA/HBIS) a renovar su cobertura

Cook County Health y el plan de salud de Medicaid CountyCare les recuerdan a todas las personas que reciben cobertura médica a través de los programas Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes (HBIA) y Beneficios de Salud para Personas Mayores Inmigrantes (HBIS) del Estado de Illinois que completen su renovación este mes para mantener su cobertura.  

HBIA/HBIS es un programa estatal histórico que brinda cobertura de cuidado médico a personas mayores de 42 años que no califican para Medicaid tradicional debido a su estatus migratorio.

El Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares (HFS) de Illinois está realizando renovaciones anuales para todos los miembros de HBIA y HBIS. Este proceso, también conocido como redeterminación, es una verificación anual de elegibilidad para los beneficios.

Los formularios de redeterminación para la mayoría de los miembros de HBIA y HBIS se enviaron por correo el 1 de abril de 2024. Si un miembro no responde a mediados de mayo, recibirá un plazo adicional de 30 días. Sin embargo, las personas deben asegurarse de presentar la documentación necesaria antes del 14 de junio, o podrían perder la cobertura a partir del 1 de julio de 2024.

Todos los miembros de Medicaid y HBIA/HBIS deben pasar por el proceso de redeterminación cada año. Los miembros pueden encontrar la fecha de vencimiento de su renovación y confirmar su dirección postal correcta en abe.illinois.gov en “Administrar Mi Caso” o llamando al 1-800-843-6154.

CountyCare llevará a cabo veinte eventos de redeterminación en mayo para ayudar a los miembros a completar sus formularios de renovación. Estos eventos son para todos los miembros de Medicaid y HBIA/HBIS. Puede encontrar las fechas y ubicaciones de los eventos, visitando Countycare.com/redetermination/.

Toda la información proporcionada durante la redeterminación se utiliza únicamente para la operación del programa y NO se compartirá con fines de control de inmigración.

Entre enero y abril, CountyCare dio la bienvenida a 34,682 miembros de HBIA y HBIS al plan de salud. Hay cinco organizaciones de atención administrada que brindan cobertura médica a los miembros de HBIA/HBIS en Illinois. CountyCare es el único plan de salud que brinda cobertura médica gratuita sin copagos a los miembros de HBIA/HBIS. Para obtener más información sobre el programa de CountyCare para miembros de HBIA/HBIS, visite https://countycare.com/access/

Para obtener más información sobre HBIA y HBIS, visite la página de preguntas frecuentes del Estado de Illinois.

Cook County Health i CountyCare apelują do członków programu Świadczenia Zdrowotne dla Dorosłych/Starszych Imigrantów (HBIA/HBIS) o odnowienie ubezpieczenia

Cook County Health i CountyCare Health Plan przypomina wszystkim osobom, które otrzymują ubezpieczenie zdrowotne w ramach programów Korzyści zdrowotne dla dorosłych imigrantów (Health Benefits for Immigrant Adults, HBIA) i Korzyści zdrowotne dla seniorów imigrantów (Health Benefits for Immigrant Seniors, HBIS) stanu Illinois, aby w tym miesiącu przedłożyły dokumenty dotyczące odnowienia ubezpieczenia.

HBIA/HBIS to przełomowy program stanowy, który zapewnia opiekę zdrowotną osobom w wieku 42 lat i starszym, które nie kwalifikują się do tradycyjnego Medicaid ze względu na ich status imigracyjny.

Departament Opieki Zdrowotnej i Usług Rodzinnych stanu Illinois (Department of Healthcare and Family Services, HFS) przeprowadza coroczne odnowienia dla wszystkich członków HBIA i HBIS. Proces ten, znany również jako ponowne ustalanie, jest coroczną kontrolą kwalifikowalności świadczeń.

Formularze ponownego ustalenia dla większości członków HBIA i HBIS zostały wysłane 1 kwietnia 2024 r. Jeśli członek nie odpowie do połowy maja, otrzyma 30‑dniowy okres karencji. Jednak osoby muszą złożyć niezbędne dokumenty przed 14 czerwca, w przeciwnym razie mogą stracić ubezpieczenie z dniem 1 lipca 2024 r.

Wszyscy członkowie Medicaid oraz HBIA/HBIS muszą co roku przechodzić proces ponownego ustalenia. Członkowie mogą znaleźć termin odnowienia i potwierdzić swój prawidłowy adres pocztowy pod adresem abe.illinois.gov w sekcji “Manage My Case” (Zarządzaj moją sprawą) lub dzwoniąc pod numer 1‑800‑843‑6154.

CountyCare organizuje w maju dwadzieścia wydarzeń związanych z ponownym ustalaniem, aby pomóc członkom w wypełnieniu formularzy odnowienia. Wydarzenia te są dostępne dla wszystkich członków Medicaid oraz HBIA/HBIS. Aby znaleźć daty i miejsca wydarzeń, odwiedź countycare.com/redetermination/.

Wszystkie informacje podane podczas ponownego ustalania są wykorzystywane wyłącznie do działania programu i NIE będą udostępniane do celów egzekwowania prawa imigracyjnego.

W okresie od stycznia do kwietnia CountyCare powitało 34 682 członków HBIA i HBIS w planie opieki zdrowotnej. Istnieje pięć Organizacji Opieki Zarządzanej zapewniających ubezpieczenie zdrowotne członkom HBIA/HBIS w stanie Illinois. CountyCare to jedyny plan zdrowotny, który zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną bez współpłacenia członkom HBIA/HBIS. Więcej informacji na temat programu CountyCare dla członków HBIA/HBIS można znaleźć na stronie https://countycare.com/access/

Aby dowiedzieć się więcej o HBIA i HBIS, odwiedź stronę Często Zadawanych Pytań (Frequently Asked Questions, FAQ) stanu Illinois.

en_USEnglish