Serge J.C. Pierre-Louis, MD  

专业:

神经病学
 

地点:

John H. Stroger, Jr. Hospital, Provident 医院
 

部门/部门:

神经病学与神经外科,中风
 

教师排名:

副教授
 

董事会认证:

已认证
 

医学教育:

海地国立大学医学博士,海地太子港
 

居住地:

神经内科,凯斯西储医院-克利夫兰大都会总医院,俄亥俄州克利夫兰
 

奖学金:

神经生理学/癫痫,拉什大学医学中心,芝加哥,伊利诺伊州
 

临床专长:

一般神经病学、癫痫、脑电图
 

研究兴趣:

癫痫
 
zh_CNChinese