Reena Ghode, MD  

专业:

神经病学
 

地点:

John H. Stroger, Jr. Hospital, Provident 医院
 

部门/部门:

神经病学与神经外科
 

教师排名:

讲师
 

董事会认证:

已认证
 

医学教育:

拉什大学医学院,芝加哥,伊利诺伊州
 

居住地:

神经病学,拉什大学医学中心,芝加哥,伊利诺伊州
 

奖学金:

神经生理学,拉什大学医学中心,芝加哥,伊利诺伊州
 

临床专长:

神经肌肉疾病、普通神经病学
 
zh_CNChinese