Carlo D. Franco, MD  

使用语言: 英语,西班牙语

专业:

麻醉科
 

地点:

小约翰·H·斯特罗格医院
 

部门/部门:

疼痛管理中心
 

教师排名:

区域和骨科麻醉科主席
 

董事会认证:

美国麻醉委员会
 

医学教育:

智利瓦尔帕莱索大学
 

居住地:

底特律西奈医院
 

临床专长:

区域麻醉
 

研究兴趣:

临床导向解剖学
 
zh_CNChinese