Shirin Muzaffar, MD  

专业:

重症监护医学
 

地点:

John H. Stroger, Jr. Hospital, Provident 医院
 

部门/部门:

肺科和重症监护、内科
 

教师排名:

出席
 

董事会认证:

内科、肺科、重症监护
 

医学教育:

陶氏医学院,卡拉奇,巴基斯坦
 

居住地:

库克县卫生与医院系统
 

奖学金:

库克县卫生与医院系统
 

临床专长:

结节病、结核病、呼吸衰竭
 

研究兴趣:

肺结核、结节病、呼吸衰竭
 
zh_CNChinese