Scott C. Sherman, MD  

专业:

急救医学
 

地点:

小约翰·H·斯特罗格医院
 

部门/部门:

急救医学
 

教师排名:

库克县卫生和医院系统项目助理主任、拉什医学院急诊医学系副教授
 

董事会认证:

急诊医学,2003
 

医学教育:

西北大学医学院
 

居住地:

库克县医院
 

临床专长:

直接病人护理、紧急情况、骨科
 

研究兴趣:

住院医师教育
 
zh_CNChinese