Renaud Gueret, MD  

专业:

肺部疾病
 

地点:

John H. Stroger, Jr. Hospital, Provident 医院
 

部门/部门:

肺部健康(肺部)
 

教师排名:

出席
 

董事会认证:

内科、肺科、重症监护、睡眠医学
 

医学教育:

瑞士苏黎克大学
 

居住地:

马里科帕县医院
 

奖学金:

库克县卫生和医院系统
 

临床专长:

心脏骤停后、血流动力学监测、重症监护和脓毒症中的床边超声检查
 

研究兴趣:

心脏骤停的结果
 
zh_CNChinese