Paul G. Rubinstein, MD  

专业:

肿瘤内科
 

地点:

小约翰·H·斯特罗格医院
 

部门/部门:

癌症护理
 

教师排名:

主治医师
 

董事会认证:

血液学、肿瘤内科、内科
 

医学教育:

芝加哥医学院
 

居住地:

库克县卫生局
 

奖学金:

伊利诺伊大学
 

临床专长:

良性和恶性血液学
 

研究兴趣:

癌症治疗、预防和症状控制的临床试验
 
zh_CNChinese