Matthew J. Kaminsky, MD  

语言:英语和法语

专业:

外科手术
 

地点:

小约翰·H·斯特罗格医院
 

部门/部门:

外科手术
 

教师排名:

部门主管 - 住院医师和奖学金
 

董事会认证:

普通外科和外科重症监护
 

医学教育:

曼尼托巴大学医学院
 

居住地:

曼尼托巴大学普通外科
 

奖学金:

John H. Stroger, Jr. 库克县医院
 

临床专长:

外伤、烧伤
 

研究兴趣:

超声教育,包括院前超声、住院医师教育和经验、脑损伤的最佳成像
 
zh_CNChinese