David N. Schwartz, MD  

专业:

传染性疾病
 

地点:

John H. Stroger, Jr. Hospital, Provident 医院
 

部门/部门:

传染性疾病
 

教师排名:

全系统传染病主席;拉什医学院医学副教授
 

董事会认证:

美国内科医学委员会传染病认证
 

医学教育:

拉什医学院
 

居住地:

华盛顿大学
 

奖学金:

华盛顿大学
 

临床专长:

医院感染、抗菌药物的使用和管理、艾滋病毒/艾滋病护理
 

研究兴趣:

抗菌药物耐药性、医院抗菌药物管理
 
zh_CNChinese